SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

uzavřená podle ust. § 2321 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění mezi těmito

smluvními stranami:

Firma: AUTO FREUND s.r.o.
Sídlo: Pražská 5600, Chomutov, 430 01
IČ: 28667981 DIČ: CZ28667981
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu C, vložce číslo
26110 (dále jen „Pronajímatel“)
a
Nájemce:
Jméno a příjmení/Firma: …………………………………………………………………….
Bydliště/Sídlo: …………………………………………………………………………………….
Datum narození/ IČ: ……………………………………………………………………………
Číslo OP: …………………………………. Číslo ŘP: ………………………………………….
Telefon: ……………………………………………………………………………………… (dále jen „Nájemce“)

Článek 1.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je přenechání níže specifikovaného dopravního prostředku
pronajímatelem nájemci, aby jej nájemce užíval a platil za to pronajímateli nájemné. Předmět nájmu,
který je touto smlouvou pronajímán, je specifikován takto:
Motocykl tov.značky: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Registrační značka: ……………………………………………………. Rok výroby: ……………………………………………………
(dále jen předmět nájmu). Pronajímatel i nájemce souhlasně prohlašují, že předmět nájmu je na
základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně popsán, aby nemohl být
zaměněn s jinou věcí.
2. Pronajímatel touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených přenechává předmět nájmu nájemci
do užívání za účelem obvyklým, tj. provozem na pozemních komunikacích a nájemce touto smlouvou
a za podmínek v ní uvedených předmět nájmu od pronajímatele bere do nájmu.

Článek 2.
DOBA NÁJMU

Nájem předmětu nájmu se sjednává na dobu určitou stanovenou na den (dny) takto:
od…………………………………………….2019 od ……………………… : …………………………hodin
do …………………………………………….2019 do……………………… : …………………………hodin

Článek 3.

NÁJEMNÉ, KAUCE, SMLUVNÍ POKUTA

1. Smluvní strany se dohodly na nájemném ve výši …………..Kč /……den. Nájemce s výší takto
sjednaného nájemného souhlasí. Nájemce se zavazuje, že v případě prodlení s vrácením předmětu
nájmu zpět pronajímateli po skončení doby nájmu zaplatí smluvní pokutu ve výši…………,- Kč za
každou započatou hodinu prodlení s vrácením předmětu nájmu. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě
do tří kalendářních dnů ode dne, kdy pronajímatel nárok na smluvní pokutu uplatní. Nájemce
výslovně souhlasí s tím, aby smluvní pokuta byla uhrazena zápočtem oproti kauci, kterou nájemce
hradí při podpisu této smlouvy. V případě, že výše kauce nepostačuje k úhradě smluvní pokuty, je
nájemce povinen uhradit zbývající část smluvní pokuty na výzvu pronajímatele a to nejpozději do tří
kalednářních dnů od jejího doručení.
2. Nájemné za celou dobu nájmu je splatné v hotovosti předem.
3. Smluvní strany se dohodly, že nájemce je povinen na zaplacení svých závazků vyplývajících z této
smlouvy, složit pronajímateli peněžitou kauci ve výši……………………………..,- Kč
(slovy: ……………………………………………………….……korun českých). Kauce je splatná v hotovosti při
podpisu této smlouvy. V případě, že nájemce vrátí předmět nájmu včas, řádně a bez poškození, je
pronajímatel povinen kauci v plné výši vrátit nájemci v hotovosti při převzetí předmětu nájmu.

Článek 4.

ODEVZDÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU A DOKLADU

1. Nájemce prohlašuje, že se důkladně seznámil s technickým stavem předmětu nájmu a předmět
nájmu v tomto bezvadném stavu přebírá a to včetně malého technického průkazu, zelené karty a
klíčů od předmětu nájmu.
2. Nájemce se zavazuje předmět nájmu vrátit zpět pronajímateli nejpozději
dne…………………do……………..hodin ve stavu uvedeném v bodu 1. tohoto článku.
3. Nájemce není oprávněn dále přenechat předmět nájmu třetí osobě do podnájmu a zavazuje se
předmět nájmu užívat pouze za účelem uvedeným v článu I., bod 2 této smlouvy.

4. Nebezpeční škody na předmětu nájmu nese pronajímatel, s výjimkou případů, kdy škodu způsobil
nájemce.

Článek 5.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu žádné změny či úpravy.
2. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda.
3. V případě jakéhokoli poškození předmětu nájmu (např. dopravní nehoda, havarie, odcizení atd.),
je nájemce povinen ihned vyrozumět pronajímatele o vzniku škody a současně podle platných
právních předpisů rovněž policejní orgány.
4. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají, že v případě dopravní nehody, havarie či odcizení
předmětu nájmu v průběhu doby nájmu, je nájemce povinen uhradit pronajímateli spoluúčast na
pojištění předmětu nájmu. Nájemce výslovně souhlasí s tím, aby úhrada spoluúčasti na pojištění byla
provedena zápočtem oproti jeho nároku na vrácení kauce sjednané dle článku 3., bod 3 této smlouvy.
V případě, že výše kauce nebude postačovat k úhradě celé částky odpovídající spoluúčasti na
pojištění, zavazuje se nájemce uhradit zbývající část spoluúčastni na pojištění ve lhůtě do tří
kalendářních dnů od výzvy pronajímatele.
5. Nájemce je povinen věnovat maximální pozornost při užívání předmětu nájmu, především při
zajíždění k okrajům vozovky a zavazuje se předmět nájmu užívat tak, aby nedocházelo ke kontaktům
s obrubníky, kameny či jinými překážkami, čímž by bylo dojít k porušení kostry pláště pneumatiky
(tzv. vyboulení) a tudíž k jejímu znehodnocení. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že v
případě zjištění takového poškození pneumatiky při vrácení předmětu nájmu, má nájemce povinnost
uhradit plnou cenu nové pneumatiky. V této souvislosti nájemce podpisem této smlouvy o nájmu
stvrzuje, že pečlivě zkontroloval stav pneumatik na předmětu nájmu a prohlašuje, že neshledal žádné
poškození pneumatik na předmětu nájmu. Nájemce bere na vědomí, že je zakázáno tzv. „burn out“
čili gumování neboli nadměrné protáčení hnaného kola po povrchu vozovky a v případě, že
pronajímatel zjistí, že nájemce tento zákaz porušil, je nájemce povinen uhradit plnou cenu nové
pneumatiky.
6. Nájemce bere na vědomí, že v ceně nájmu je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem motorového vozidla a havarijní pojištění. V případě, že nájemce způsobí na
předmětu nájmu škodu, která nebude plně kryta sjednaným pojištěním, je nájemce povinen uhradit
pronajímateli rozdíl mezi vyplaceným pojistným plněním a skutečnou výší škody. Nájemce bere na
vědomí, že jeho odpovědnost je vždy omezena spoluúčastí dle kategorie pronajímaného dopravního
prostředku.
7. Nájemce bere na vědomí, že pojištění předmětu nájmu se nevztahuje na škody vzniklé úsmyslným
jednáním nájemce a nebo osobou, která řídila předmět nájmu v době pojistné události aniž by
vlastnila předepsané řidičské oprávnění k řízení předmětu nájmu, nebo jí toto řidičské oprávnění bylo
zadrženo, nebo tato osoba řídila pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek.

8. Nájemce je povinen v případě, kdy dojde ke vzniku škody na předmětu nájmu jednáním popsaným
v bodu 7. tohoto článku a tudíž k nevyplacení pojištěného plnění, zaplatit pronajímateli v plné výši
škodu na předmětu nájmu a to ve lhůtě do dvaceti kalendářních dnů ode dne vzniku pojistné
události.

Článek 6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom originále.
5. Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá
to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy
zavazují uzavřít do sedmi pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této
Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným
a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
6. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva
byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož
připojují své podpisy.

V Chomutově dne…………………………           V………………………dne……..…………………

…………………………………………………..           ………….………………………………………….…

                  Pronajímatel                                                              Nájemce

            AUTO FREUND s.r.o.

 

Stáhnout obchodní podmínky